Blog

PUMP CONDENSATE RECOVERY

🕵รู้หรือไม่🕵

Condensate ที่เสียไปสามารถนำกับมาใช้ใหม่ลดต้นทุนการใช้พลังงานได้อย่างมหาศาล😮การจัดการคอนเดนเสท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

  1. การนำความร้อนกลับจากน้ำร้อนคอนเดนเสท (Condensate Recovery)เมื่อน้ำร้อนของคอนเดทเสทออกจากอุปกรณ์กับดักไอน้ำ มันยังมีพลังงานความร้อนสะสมอยู่โดยประมาณ 20% ที่จะส่งผ่านไปยังหม้อไอน้ำเผื่อผลิตไอน้ำใหม่
  2. การจัดการน้ำร้อนคอนเดนเสทช่วยป้องกัน ดังนี้
    1. การสูญเสียพลังงานความร้อนราคาแพง (ตอนเดนเสทที่มีการปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ใหม่)
    2. การสูญเสียเคมีบำบัดน้ำ
    3. ค่าใช้จ่ายน้ำเลี้ยงที่สูงชึ้น
https://www.facebook.com/dwellengineering สามารถเข้ามาสอบถามได้ทันที