Products - ADCA – SWS Sanitary Sight Glass

ADCA – SWS Sanitary Sight Glass

ดาวน์โหลดสเปค

ADCA – ADCAPure
ADCA SWS
Sanitary Sight Glass
ขนาด 1/4″ ถึง 4″ (DN10 to DN100)
SWS Sight Glass ใช้เพื่อสังเกตุการไหลของของเหลว/กาซ หรือ ใช้ดูลักษณะ
, สี, ความเข้ม หรือ คุณสมบัติของของเหลว/กาซนั้นๆ ฯลฯ
การใช้งาน : น้ำ / ของเหลว/กาซอื่นๆ

หมวดหมู่: Brand: