Blog

DEARATOR TCEHNOLOGY

Dearator มีด้วยกัน 2 ชนิด

1.  ชนิดกลไกล  (Mechanical Dearator ) 
2. ชนิดใช้สารเคมี ( Chemical Dearator)
การกำจัด Oxygen, Carbon di oxide and other non condensible gases น้ำป้อน Boiler การกำจัดด้วยเครื่องกลทำงานบนหลักการของกฎฟิสิกส์ของเฮนรี่
กฏฟิสิกส์ของ เฮนรี่
ที่อุณหภูมิคงที่ปริมาณของก๊าซที่ให้ละลายในรูปแบบที่กำหนด และปริมาตรของของเหลว จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันบางส่วนของก๊าซนั้น ในสมดุลกับของเหลวนั้น กฎระบุเพิ่มเติมว่าการละลายของก๊าซในอุณหภูมิหนึ่ง ๆ นั้นเป็นสัดส่วนกับความดันของก๊าซนั้น เหนือของเหลว ตัวอย่างกฎของเฮนรี่ในชีวิตประจำวันนั้นได้รับจากน้ำอัดลมอัดลม ก่อนที่จะเปิดขวดหรือกระป๋อง ก๊าซที่อยู่เหนือเครื่องดื่มเกือบจะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธิ์ ที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศเล็กน้อย เครื่องดื่มมีคาร์บอนไดออกไซด์ละลาย เมื่อเปิดขวดหรือกระป๋องก๊าซบางส่วนจะหนีออกมาและส่งเสียงฟู่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการกำจัดOxyger ออกจากหม้อไอน้ำโดยบังคับให้ไอน้ำเข้าไปในน้ำป้อนการกระทำนี้เรียกว่า SCRUBBING น้ำป้อนเข้าสู่ Dearator จะถูกทำให้ร้อนที่อุณหภูมิอิ่มตัวซึ่งสอดคล้องกับแรงดันไอน้ำที่ใช้ใน Dearator สิ่งนี้จะช่วยลดการละลายของก๊าซที่ละลายในน้ำให้เป็นศูนย์

Mechanical Dearator มี 3 ชนิด ด้วยกัน

  1. Spray Type

2.Spray cum tray Type

3.Vacuum Type

การกำจัดก๊าซออกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สองประการ
1.หลักการแรกสามารถอธิบายได้โดยกฎของเฮนรี่ กฎของเฮนรี่อ้างว่าการละลายของก๊าซในสารละลายลดลงเนื่องจากความดันของก๊าซบางส่วนเหนือสารละลายลดลง
2.หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สองที่ควบคุมการกำจัดก๊าซคือความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการละลายก๊าซและอุณหภูมิ อธิบายได้อย่างง่ายดายความสามารถในการละลายก๊าซในสารละลายลดลงเกือบเป็นศูนย์เมื่ออุณหภูมิของสารละลายเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้อุณหภูมิอิ่มตัว

Daerator ใช้กระบวนการทางธรรมชาติทั้งสองนี้ในการกำจัดออกซิเจนที่ละลายน้ำได้คาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซที่ไม่สามารถควบแน่นอื่น ๆ ออกจากน้ำป้อนของหม้อไอน้ำ น้ำป้อนจะถูกฉีดในฟิล์มบาง ๆ สู่บรรยากาศไอน้ำเพื่อให้ความร้อนกลายเป็นอุณหภูมิอิ่มตัวได้อย่างรวดเร็ว มันเป็นของ Deaerator ประเภทสเปรย์และถาดประกอบด้วยถังเก็บน้ำป้อนและถังไอกับคอนเดนเซอร์ระบาย น้ำถูกฉีดจากด้านบนของถังเก็บไอน้ำผ่านหัวพ่นสิบหัวสำหรับชุดถาดปรุแบบหลายระดับด้านล่างเพื่อการขัดที่ง่ายและสมบูรณ์ด้วยไอน้ำ ไอน้ำถูกป้อนเข้าสู่ถังเก็บผ่านหัวจ่ายน้ำต่ำกว่าระดับน้ำ จ่ายไอน้ำโดยตรงด้วยไอน้ำบางส่วนที่ผลิตได้เล็กน้อยไปโดยตรงเพื่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ (เนื่องจากการละลายของก๊าซเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้น)

การกำจัดก๊าซทั้งหมดที่เกิดขึ้นในถัง Daerator ด้วยสเปรย์น้ำที่เข้ามา น้ำที่พ่นจากด้านบน (โดยใช้หัวฉีดสองหัวพร้อม หัวฉีดห้าหัวในแต่ละจุดเพื่อฉีดน้ำ Condensate ลงไปในอนุภาคละเอียดที่ครอบคลุมส่วนทั้งหมดของถัง) และผ่านถาด SS ที่มีรูพรุนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้น้ำเพียงพอ และน้ำที่ผ่านไอน้ำผ่านถาดแต่ละชั้นไหลลงสู้ถังเก็บ ผ่านช่องทางที่กำนดไว้ และมีการไหล ของแก๊สต่างๆได้สะดวก

Dwell Engineering (Thailand) Co.,Ltd จัดจำหน่ายออกแบบ Daerator ตามขนาดปริมาณการใช้ รับปรึกษา จัดจำหน่าย อุปกรณ์ควบคุม อไหล่ Daerator ทุกชนิด มีบริการหลังการขาย การันตี ประสิทธิ์ภาพ Co2=0 % , Oxygen น้อยกว่า 0.005 ซีซี/ลิตร ลดพลังงานการใช้ไอน้ำในการเพิ่มอุณหภูมิ Performance Test Code on Daerator ASME PTC 12.3-1997( Revision ASME PTC 12.3-1977)